Privacyverklaring

Maenhout Automotive bv of Autobedrijf Vandewiele bv – hieronder het 'bedrijf' genoemd – wenst u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en beschermd worden:

 1. Doel en procedure voor de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons uit vrije wil hebt verstrekt ('persoonsgegevens'), zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van verkoop- en/of dienstverleningsovereenkomsten om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van het bedrijf;
 2. het beheren van de zakelijke relatie met u en uw organisatie, waaronder het uitvoeren van garantiediensten, het verwerken van betalingen, boekhouding, audits, facturatie en inning en hiermee samenhangende ondersteunende diensten;
 3. het bedrijf in staat stellen om klanttevredenheidsenquêtes ('klanttevredenheid”) te houden in verband met de kwaliteit van goederen en diensten, in overeenstemming met het gerechtvaardigde belang van het bedrijf;
 4. met uw uitdrukkelijke toestemming commerciële communicatie en reclame voor producten en diensten van het bedrijf sturen, of marktonderzoek (”marketing”) voeren;

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de overeenkomst en het expliciete en gerechtvaardigde belang van het bedrijf voor de verwerking onder punten (a), (b), en (c), met uw uitdrukkelijke toestemming voor de onder (d) vermelde marketing- en profileringsdoeleinden. Gelieve op te merken dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken.

De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in gedrukte vorm, via geautomatiseerde of elektronische weg of via e-mail, telefoon (bijv. automatische telefoonoproepen, sms, mms, fax) en andere kanalen (bijv. websites, mobiele apps).

 

 1. Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. Het niet verstrekken van persoonsgegevens die nodig zijn om een verkooptransactie af te handelen of een dienst of product te leveren en als verplicht aangeduid zijn, kan ertoe leiden dat we de dienst of het product niet of in een minder dan optimale vorm kunnen leveren. Indien u optioneel aangeduide persoonsgegevens niet verstrekt, zult u daarentegen wel toegang hebben tot de dienst of het product wel ontvangen.

 

 1. Data transfer naar de constructeur

Tijdens onze activiteiten worden persoonsgegevens mogelijk gedeeld met en gecommuniceerd aan Iveco Group en de verbonden dochterondernemingen en filialen van de Iveco Group (zie hiervoor de lijst Annual Financial Statements Report op de webside Ivecogroup.com),  gemachtigde werkplaatsen, dienstverleners, in en buiten de Europese Unie, die specifieke contractuele verplichtingen hebben en deze persoonsgegevens uitsluitend kunnen gebruiken om aan te voldoen aan volgende doelstellingen:

 1. voldoen aan de verplichtingen inzake garantie en productveiligheid; het leveren van ondersteunende diensten, ook via het netwerk van gemachtigde werkplaatsen; het versturen van communicatie van technische of organisatorische aard; het houden van bevragingen om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren, in overeenstemming met het gerechtvaardigde belang van de constructeur;
 2. met uw uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens doorsturen aan Iveco Group en hun verbonden dochterondernemingen en filialen van de Iveco Group om commerciële communicatie en reclame voor hun producten en diensten te versturen, of marktonderzoek (“marketing van derden”) te voeren.

 

 1. Andere ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om vorderingen van overheidsinstanties na te leven of om een bedrijfsrecht te doen gelden ten overstaan van rechterlijke autoriteiten.

 

 1. Persoonsgegevensoverdracht buiten de EER

In het kader van zijn contractuele relaties mag het bedrijf de persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en er persoonsgegevens opslaan in databanken die beheerd worden door entiteiten die optreden namens het bedrijf. Het beheer van databanken en persoonsgegevensverwerking zijn onderworpen aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Indien de persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, neemt het bedrijf gepaste contractuele maatregelen om een doeltreffende bescherming van de persoonsgegevens te verzekeren, waaronder overeenkomsten op basis van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie die de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER regelen.

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Maenhout Automotive bv, met hoofdzetel te Pathoekeweg 11K, 8000 Brugge of Autobedrijf Vandewiele bv, met hoofdzetel te Bavikhoofsestraat 1A, 8531 Harelbeke.

U kunt contact opnemen voor persoonsgegevensbescherming via het e-mailadres gdpr@iveco-maenhout.be.

 

 1. Bewaren van persoonsgegevens

Het bedrijf bewaart persoonsgegevens in zijn systemen en archiveert ze zolang dat nodig is voor de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, rekening houdend met wettelijke en contractuele vereisten (indien van toepassing).

Het bedrijf mag persoonsgegevens voor een langere periode bewaren indien dat nodig is om zijn belangen te beschermen met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid in verband met het verstrekken van diensten of producten.

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing- en profileringsdoeleinden worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en, in elk geval, in overeenstemming met het hierboven vermelde principe en de richtlijnen van de relevante privacy autoriteiten hieromtrent.

 

 1. Uw rechten

U kunt de volgende rechten doen gelden:

 • het recht op toegang verwijst naar het recht om van het bedrijf te weten te komen of uw persoonsgegevens verwerkt worden en, indien van toepassing, het recht om deze persoonsgegevens in te zien;
 • het recht op correctie en het recht op verwijdering verwijzen naar het recht om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en de persoonsgegevens te verwijderen indien de aanvraag gerechtvaardigd is;
 • het recht op beperking van de verwerking verwijst naar het recht om de verwerking op te schorten indien de aanvraag gerechtvaardigd is;
 • het recht op overdraagbaarheid persoonsgegevens verwijst naar het recht om persoonsgegevens in een algemeen gebruikt, leesbaar, gestructureerd formaat te verkrijgen, evenals het recht om persoonsgegevens over te dragen naar andere verwerkingsverantwoordelijken;
 • het recht om zich te verzetten verwijst naar het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de aanvraag gerechtvaardigd is, ook als de persoonsgegevens verwerkt worden voor marketing of profilering, indien van toepassing;
 • het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in geval van onwettelijke persoonsgegevensverwerking.

 

U kunt de bovengenoemde rechten doen gelden door te schrijven naar Maenhout Automotive bv, Pathoekeweg 11K, 8000 Brugge of Autobedrijf Vandewiele bv, met hoofdzetel te Bavikhoofsestraat 1A, 8531 Harelbeke. Of via het e-mailadres gdpr@iveco-maenhout.be.

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen