Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. Definities

De Onderneming: de onderneming of de Onderneming vermeld op de voorzijde van de door de Klant ontvangen Offerte en/of Overeenkomst. Elk van de ondernemingen behorende tot de Maenhout Automotive groep hanteren dezelfde algemene voorwaarden. Tot de Maenhout Automotive groep behoren: BV MAENHOUT AUTOMOTIVE, met zetel te 8000 BRUGGE, Pathoekeweg 11K (BE0826.031.115 – tel: 050/70 29 00 en e-mail: receptiebrugge@iveco-maenhout.be) en BV AUTOBEDRIJF VANDEWIELE, met zetel te 8531 BAVIKHOVE, Bavikhoofsestraat 1A (BE0422.476.669 – tel: 056/ 73 07 10 en e-mail: info@iveco-maenhout.be).”

 

De Onderneming is IVECO concessiehouder. In die hoedanigheid levert zij allerhande trucks, vrachtwagens, bestelwagens en wisselstukken, en verzorgt zij onderhoud en herstelling van voertuigen. De huidige voorwaarden regelen de voorwaarden tussen partijen.

 

 1. Offerte en bestellingen

De offerte is vrijblijvend. De offerte is 14 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van de Offerte, tenzij anders vermeld. De prijzen die worden vermeld in de offerte, zijn deze van de laatste door de leveranciers, inclusief Iveco Belgium NV meegedeelde prijslijst. De Onderneming zal onmiddellijk en zonder uitzondering de offerteprijs verhogen indien Iveco Belgium NV prijsstijgingen doorvoert.

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor, in de loop van de fabricage, onderdelen van de voertuigen te wijzigen met het oog op de verbetering van deze laatsten, zonder nochtans de verplichting op zich te nemen deze wijzigingen aan de reeds geleverde voertuigen aan te brengen. Iedere afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts voortvloeien uit een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst met personen die verbintenissen in naam van de Onderneming kunnen aangaan.

 

Kostenramingen en bestekken worden slechts ter inlichting verstrekt en onder voorbehoud van latere wijzigingen van de prijzen van de materialen en/of van het arbeidsloon.

 

 1. Leveringstermijn

De leveringstermijn vangt aan op de datum van de aanvaarding van de bestelling nadat alle technische en commerciële aangelegenheden geregeld zijn, en het in de bestelbon aangeduide voorschot aan de Onderneming is betaald. Een aanvraag om wijzigingen aan de bestelling of aan haar uitvoering, onderbreekt de leveringstermijn. De nieuwe leveringstermijn loopt vanaf het ogenblik dat een volledig akkoord, zowel op technisch als op commercieel gebied, bereikt en schriftelijk bevestigd is. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zonder enige verbintenis. In geval van vertraging aanvaardt de verkoper geen enkele boete noch vordering tot betaling van schadevergoeding of gelijk welke interesten, geen vernietiging en geen ontbinding behoudens schriftelijke overeenkomst, uitdrukkelijk bevestigd tijdens de bestelling door een persoon die verbintenissen mag aangaan in naam van de Onderneming. De op de bestelbon vermelde leveringstermijn van het voertuig/de voertuigen is louter indicatief en kan gewijzigd worden in functie van de productiecapaciteit in de fabrieken van onze leverancier Iveco Belgium nv. De leveringstermijn is geschorst in geval van heirkracht, staking, lock-out, exploitatiemoeilijkheden, onafhankelijk van de wil van de Onderneming zowel in haar eigen werkplaatsen als in die van haar leveranciers. Dit geldt tevens in geval van storing in de transportondernemingen, mobilisatie, oorlog, opeisingen, oproer en andere gelijkaardige gebeurtenissen. Dit geldt eveneens indien identieke of soortgelijke omstandigheden de productie en leveringsmogelijkheden zowel in het binnen - als in het buitenland hinderen. Indien de levering nog niet heeft plaatsgehad behoudt de Onderneming zich het recht voor de koop geheel of gedeeltelijk op te zeggen of de uitvoering ervan uit te stellen tot na de beëindiging van de bijzondere omstandigheden.

 

 1. Levering - verzending

Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de aanvaarding van de bestelling, vindt de aflevering van het bestelde voertuig plaats in de werkplaats van de Onderneming. Het afhalen van het voertuig geldt als bewijs van aanvaarding. Niet conformiteit of zichtbare gebreken moeten steeds gemeld binnen de vijf werkdagen. Alle klachten terzake welke niet geformuleerd werden binnen de vijf werkdagen, bij aangetekend schrijven zijn niet langer ontvankelijk. De verzending van de verkochte goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de koper, welke ook de gebruikte vervoerwijze mag zijn, zelfs indien het om een franco - levering gaat of wanneer het voertuig over de weg door een aangestelde van de Onderneming wordt afgeleverd. Indien het voertuig niet afgenomen wordt in de werkplaats van de Onderneming binnen de 8 dagen die op de ingebrekestelling door een aangetekend schrijven volgt, heeft de Onderneming het recht, hetzij zelf de levering uit te voeren op kosten van de koper, hetzij vrij over het voertuig te beschikken en de levering van de bestelling tot een latere datum uit te stellen. De Onderneming heeft eveneens het recht de verkoop eenzijdig als nietig te beschouwen mits de verplichting de koper daarvan door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. In dit laatste geval zal de koper, als vergoeding voor verbreking van de verbintenis, vijfentwintig procent van de aankoopprijs, vermeerderd met de BTW, aan de Onderneming moeten betalen. De gestorte voorschotten worden van rechtswege eigendom van de Onderneming ten beloop van deze contractuele en forfaitaire schadevergoeding.

 

 1. Prijs

Prijs voertuigen.

Ten gevolge van de snel wijzigende omstandigheden op de wereldmarkt (in het bijzonder op het vlak van de grondstoffenprijs) behoudt de Onderneming zich het recht om de op de bestelbon vermelde prijs van het voertuig/de voertuigen aan te passen met eventuele prijsverhogingen die door de leveranciers, inclusief Iveco Belgium nv, van de Onderneming worden toegepast en doorgerekend omwille van wijzigende prijzen van materialen, lonen, premies, vrachten, valutakoersen, belastingen en dergelijke. 

 

Prijs onderdelen, accessoires en gepresteerde werkuren gebruikt voor onderhoud en/of herstelling.

Onderdelen, accessoires gebruikt voor alsook werkuren gepresteerd voor onderhoud en/of herstelling van een voertuig in de vestigingen van de onderneming worden door de Onderneming gefactureerd aan de prijs geldend op de dag van aflevering van de onderdelen, accessoires aan de klant en/of prestatie van werkuren voor de klant. Er wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met prijsverhogingen die door de leveranciers van de Onderneming, en dit inclusief Iveco Belgium nv, worden toegepast en doorgerekend omwille van prijzen van materialen, lonen, premies, vrachten, valutakoersen, belastingen en dergelijke.

 

 1. Betaling

De overeengekomen prijs is draagbaar en contant betaalbaar, zonder korting, op de maatschappelijke zetel van de Onderneming behoudens schriftelijke aanvaarde afwijking in de betalingsmodaliteiten en in het bijzonder bij financieringen. Alle klachten moeten aangetekend, binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, gedaan worden op straf van niet ontvankelijkheid. Niet betaling op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest op van 1 % per maand. Tevens wordt bij niet betaling op de vervaldag het nog openstaande bedrag van rechtswege en automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een minimum van 500,00 EUR en een maximum van 1.750,00 EUR. Er is eigendomsvoorbehoud tot aan de volledige betaling van de koopprijs en de bijkomende kosten. Elke niet volledig betaalde factuur zal geregistreerd worden met het oog op de volledige tegenstelbaarheid aan derden en dit alles op kosten van de koper. De Onderneming heeft tevens het recht ingeval van niet betaling van de koopprijs of het saldo ervan binnen de 8 dagen na een aangetekende betalingsaanmaning de verkoop, van rechtswege en zonder dat nog enige verdere ingebrekestelling vereist is, als ontbonden te aanzien lastend de koper bij wijze van uitdrukkelijk ontbindend beding, in welk geval de verkoper tevens gerechtigd is bij de koper de verkochte zaak te gaan terugnemen, waar deze zich ook moge bevinden en waarbij het voorschot betaald door de koper aan de verkoper definitief verworven blijft ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Bij de Onderneming berust de uitsluitende keuze hetzij het uitdrukkelijk, ontbindend beding in te roepen, hetzij de betaling in te vorderen volgens de modaliteiten hierboven aangegeven. Het eigendomsvoorbehoud blijft hoe dan ook bestaan tot aan de volledige betaling van koopprijs en kosten, ook als gekozen wordt voor de invordering van de betaling, zodat ten allen tijde de vordering kan omgezet worden in een vordering tot ontbinding.

 

In geval de koper een financiering aanvraagt dan geldt deze als uitdrukkelijk opschortende voorwaarde en wordt de overeenkomst slechts geacht tot stand te komen nadat de koper het bewijs heeft geleverd van de uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de financiering door een financiële instelling. Het eigendomsrecht wordt aan de koper overgedragen na betaling van de aankoopprijs en alle andere sommen die, voor de levering van onderdelen, herstellingen, interesten, enz. … d.w.z. kosten van elke aard nog aan de Onderneming verschuldigd zijn. Evenwel zal de overdracht van de risico’s plaats hebben vanaf het ogenblik dat de koper in kennis is gesteld werd dat het of de voertuigen ter zijner beschikking staat zonder dat een aanmaning nodig is. Door het voertuig in ontvangst te nemen, neemt de koper de bewaring ervan en alle risico’s eraan verbonden op zich, zelfs in geval van heirkracht en andere toevallige nefaste gebeurtenissen, waardoor het geleverde goed geheel of gedeeltelijk zou verloren of teniet gaan.

 

 1. Verzekering

De koper verbindt zich op zijn kosten de niet volledig afbetaalde voertuigen in omnium te verzekeren. De vergoedingen in geval van ongeval zijn aan de Onderneming verschuldigd ten beloop van het nog openstaand saldo van de prijs en de toebehoren. Deze bepaling zal voor de Onderneming moeten blijken uit een addendum aan de verzekeringspolis te ondertekenen door de verzekeringsmaatschappij en over te maken aan de Onderneming. De voertuigen die ons toevertrouwd worden; het afhalen en brengen van de voertuigen, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel; het uitvoeren van proefritten; blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Hetzelfde geldt wanneer de Onderneming personeelsleden op één of andere wijze ten dienst stelt van de klant. De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, rechtstreekse -, gevolgschade of aanverwante schade van welke aard ook.

 

 1. Garantie

De verkoper verleent de koper een waarborg, welke beperkt is tot deze door de constructeur gegeven en welke de koper verklaart te kennen en te aanvaarden. Gebreken welke volgens de koper voor waarborg in aanmerking komen, dienen binnen de 5 werkdagen na vaststelling bij aangetekend schrijven na het optreden van het gebrek bij de Onderneming gemeld worden op straffe van niet-ontvankelijkheid.

 

 1. Overname tweedehandsvoertuig

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering van een nieuw voertuig, van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en van het feit dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld. De overnamewaarde van het tweedehands voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een bijgevoegd document.

 

 1. Verborgen gebreken

Bij verborgen gebreken dient de koper ten allen tijde het bewijs te leveren dat deze reeds bestonden op het ogenblik van de levering.

 

 1. Overdracht der contractuele rechten

De contractuele rechten mogen door de koper niet overgedragen worden aan derden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Onderneming. Met het oog op de eigen verplichtingen van de Onderneming en op straf van verhaal van de Onderneming tegen de koper voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade, mogen de voertuigen onder geen enkel voorwendsel doorverkocht of uitgevoerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating bij de bestelling, door een persoon die verbintenissen mag aangaan in naam van de Onderneming. In geval van overtreding kan de Onderneming schadevergoeding eisen.

 

 1. Retentierecht/Netting

De Onderneming heeft een retentierecht op de goederen welke het voorwerp van verkoop en/of herstelling uitmaakten en dit voor alle schulden van de desbetreffende klant, van welke aard ook, zelfs als de schuld niet rechtstreeks gerelateerd is aan het goed waarop retentierecht wordt uitgeoefend. Het retentierecht geldt met name voor alle achterstallige facturen. Na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven aan de klant, zal bij gebreke van betaling van de achterstallige facturen binnen de 20 WERKDAGEN daaropvolgend, eenzijdig door de Onderneming kunnen overgegaan worden tot publieke verkoop van het desbetreffend goed, bij wege van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder. De Onderneming zal ten allen tijde schuldvergelijking kunnen toepassen ten aanzien van de klant leverancier.

 

 1. Rechtsgebied

In geval van betwisting is enkel de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge bevoegd. Geen enkele afwijkende uitvoeringsbepaling, zelfs door de Onderneming aanvaard en nl. de aflevering op een andere plaats dan in haar werkplaatsen, of de toepassing van andere betalingsmodaliteit, dan degene voorzien in artikel 5, beïnvloedt deze bepaling van bevoegdheidstoewijzing. Het Belgische recht zal van toepassing zijn.

 

 1. Algemeenheden

Alle aanduidingen betreffende het verbruik, de gewichten, de snelheden, de exploitatiekosten en andere, gelden slechts als benaderend en worden zonder enige verbintenis verstrekt. Dit geldt eveneens voor de tekeningen die de uitvoering en de uitrusting van de voertuigen weergeven. Iedere bijzondere overeenkomst die niet in de catalogussen voorkomt, is slechts geldig na een schriftelijke bevestiging van de Onderneming. De verantwoordelijkheid van de Onderneming voor persoonlijke of andere ongevallen die door haar personeel veroorzaakt worden buiten de werkplaatsen, kan slechts ingeroepen worden in zoverre wettelijke beschikkingen de Onderneming hiervoor verantwoordelijk stellen.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen